Thông báo

Sắp thi học kỳ!! Cuối tuần này tớ sẽ đăng TLP 19-20 sau đấy off một thời gian nhé TT v TT đỗ đại học !!!